27 Март 2023
  БГ
ЧЛЕНСТВО В ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР
ЧЛЕНСТВО В ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР
     
   
  Съгласно Наредбата за дейността на ЦД негови членове могат да бъдат:  
     
 
  • Инвестиционните посредници - банки и небанки

  • Инвестиционните дружества

  • Приватизационните фондове

  • Фондовата борса

  • Чужди депозитарни и клирингови институции

 
 
Само членовете на депозитара могат да оперират по неговия регистър на сделките, като по този начин обслужват своите клиенти. Всеки друг субект, неописан в горните групи, може да има достъп до собствения си регистър или да извършва действия по прехвърляне на собствеността върху акциите, регистрирани в ЦД, само ако е клиент и се представлява от инвестиционен посредник - член на депозитара
 
     
     
   
     
     
 
               
   
iso iso
 
 
iso iso