3 Декември 2022
  БГ
РЕЧНИК
Проекти на документи за обсъждане
 
     
  Проект за промени в Тарифата на “Централен депозитар” АД  
     
  Проект за промени в Общите условия, приложими към отношенията между “Централен депозитар” АД и неговите членове  
     
  Проект за промени в Общите условия, приложими към отношенията между “Централен депозитар” АД и емитентите на безналични финансови инструменти  
     
  Предложение за промяна на Графика на системния ден за обработка и сетълмент  
     
  Мотиви за изменение на Правилник за дейността на ЦД АД  
     
  1. Проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на ЦД АД от 19.12.2014 г.  
 

 
  2. Проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на ЦД АД от 21.01.2015 г.  
     
  Проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на ЦД АД от от 24.10.2016г.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
 
 
 
 
               
   
iso iso
 
 
iso iso