4 Юли 2020
  БГ
Untitled Document
  Услуги на Дружествата Емитенти на ценни книжа.  
 

Дружествата регистрирани в Централен Депозитар могат да ползват следните услуги:

 • Акт за актуално състояние в Централен Депозитар
  - акционерна книга.
  - книга на облигационерите.
  - книга на притежателите на дялове.
 • Акт за регистрация за прехвърляне на собственост в Централен Депозитар за определен период от време.
 • Официално удостоверение за структyрата на капитала.
  - справката може да бъде към актуална дата.
  - справката може да бъде към предходна дата.
 • Портфейл на емитент / клиент.

 

 
 

 

Централен Депозитар АД въвежда нов начин на комуникация с дружествата - емитенти на ценни книжа при получаване на справки от регистъра, чрез своята официална web-страница www.csd-bg.bg. За да ползвате тази услуга е необходимо:

1.Представляващия дружеството-емитент на ценни книжа или упълномощено от него лице да притежава валиден служебен електронен подпис издаден от следните Доставчици на удостоверителни услуги :

1. Информационно обслужване АД  -  http://www.stampit.org
2. Банксервиз АД - http://www.b-trust.org .
3. ИНФОНОТАРИ ЕАД  - http://www.infonotary.com .
4. Спектър АД  - http://www.spektar.org

2.Да регистрирате във web-страницата на Централен Депозитар АД www.csd-bg.bg своя електронен подпис в меню Регистрация на сертификати”.

3.Да представите в Централен Депозитар АД на хартиен носител или по факс +359 2 969 19 98 "Заявление" от екрана, заверено с подпис и печат от представляващия емитента на ценни книжа. След като “Заявлението” получи входящ номер в деловодството на Централен Депозитар АД, автоматично дружеството - емитент ще получи съобщение на регистрирания в екелтронния подпис   e-mail адрес.
3.Чрез меню Клиенти ще имате достъп до меню “Емитенти” и подменю Услуги за емитенти, където ще подадете заявки за исканата от Вас справка. Заявката се обработва чрез системата на ЦД АД и готовата справка ще може да се получи от дружеството-емитент чрез меню “Директория справки и подменю Справки .

Достъпът до услугите, които Централен Депозитар АД предоставя към настоящия момент през web-страницата, чрез меню "Име за достъп и парола" ще бъде прекратен на 01-07-2009г. Новият начин на осъществяване на комуникация с емитентие, които искат да получават справки чрез web-страница www.csd-bg.bg. ще започне да работи от 27-04-2009 год.

 

 

 

 
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso