9 Юни 2023
  БГ
Такси на емитенти
   
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСЕЧНИТЕ ТАКСИ НА ДРУЖЕСТВАТА,
РЕГИСТРИРАЛИ БЕЗНАЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД, СЪГЛАСНО ТАРИФАТА ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ.

 
 


Таксите на дружеството са:
ISIN
Година
Месец
Размер на месечната такса за поддържане и съхранение на емисията в лева
Размер на таксата за изготвяне на извлечение от книгата в лева - печат, с ДДС*
Размер на таксата за изготвяне на извлечение от книгата в лева - интернет, с ДДС*

 
  * Таксата се заплаща при подаване на заявка за изготвяне на извлечение от книгата на притежателите на безналични финансови инструменти.  
     
 
               
   
iso iso
 
 
iso iso