3 Декември 2022
  БГ
Untitled Document
ФУНКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР
     
 
Съгласно нормативните актове в страната ЦД трябва да организира надеждна система за:
 
     
 

  • Регистриране на безналичните ценни книжа
  • Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества
  • поддържане на регистър на сделките с ценни книжа
  • Обездвижване на налични ценни книжа, които са обект на публична търговия

 
     
 
На база гореизброените функции ЦД организира дейността си в следните три основни направления:
 
     
 

1. Национален регистър на акционерите на публичните дружества.

След търговете от първата и втората вълна на масовата приватизация бяха открити сметки на всички акционери, закупили акции от държавата. Актуализирането на регистъра се осъществява автоматично при сключване на сделка между посредници, при трансфер на акции вследствие на наследство, дарение или други действия между индивидуални участници, т.е. ЦД освен ролята на централен регистър осъществява функцията и на трансферен агент за всички тези дружества. По този начин прехвърлянето на собствеността става в самия ЦД, който актуализира регистрите на дружествата и така гарантира на всички инвеститори точност при запис на нов собственик и надеждност по отношение собствеността върху придобитите акции. Към декември 2005 в ЦД са регистрирани 1,668 емисии ценни книжа

 
     
 

2. Система за сетълмент на ценни книжа, обслужваща сделките между членовете на депозитара.

Това е електронна система за приключване на сделките на посредници както за своя, така и за чужда сметка. За приключване на една сделка било то на борсата или на извънборсовия пазар, посредникът има задължението да уведоми депозитара за това от коя сметка се продават книжата и по коя сметка отиват. Комуникацията се осъществява чрез електронна връзка.

 
     
     
 

3. Система за организиране на разплащанията на сделки с корпоративни ценни книжа с уговорена доставка срещу плащане.

С тази система се цели окончателното завършване на една сделка както по отношение на доставката на акциите, така и относно тяхното заплащане. Само така може да се отговори на изискванията на международните стандарти за осъществяване на DVP. Тази си функция депозитарът осъществява благодарение на разрешението издадено от БНБ на 16.10.1997 г. Според него ЦД има право да изпраща нареждания и искания в интегрираната междубанкова система за разплащания в България с цел по всяка борсова сделка или извън борсова с DVP да се осигури необходимото заплащане на книжата. При тези операции депозитарът действа съвместно с “Банксервиз” АД - операторът на системата на паричен сетълмент между банките. По този начин се използва съществуващата система в страната, намираща се под контрола на БНБ, като в същото време се позволява на банките да играят ролята и на сетълмент банки за своите клиенти - небанкови брокерски къщи, които осъществяват сделки с акции на българския пазар

 
     
   
 

4. Система, поддържаща общ брокерски "бек-офис"

Чрез тази система се организира архив за операциите по всяка една сметка от началото на дейността на ЦД до настоящия момент. На членовете на депозитара ежедневно се изпращат електронни съобщения, касаещи техните операции, като освен това тази информация се печата на хартиен носител и служи за официален документ на посредниците относно техните операции по регистрите на депозитара при приклюването на сделките с акции. Всички тези данни от архива се използват в случаите на проверки извършвани от ДКЦК при контрола на посредниците или на други контролни държавни органи при осъществяване на дейността им. Всички гореописани системи са организирани на базата на модерно компютърно и програмно обезпечение като всички данни освен на оперативните машини се съхраняват на сървър, осигуряващ постоянен работен архив. В края на всеки работен ден се прави архив на DLT-устройства, а веднъж седмично и на CD-устройство, като всички тези копия се пазят в банков сейф

 
     
 
               
   
iso iso
 
 
iso iso