22 Февруари 2020
  БГ
Untitled Document
 
Централен Депозитар АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа
     
 
АКЦИОНЕРНА СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
 
     
 

“Централен депозитар” АД (ЦД) е учреден като акционерно дружество на 13.08.1996 г. на основание чл.91 от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД). Акционери на депозитара са големите търговски банки и Инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа.

Към момента, дейността на ЦД АД е регламентирана в Глава девета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и в наредба № 8 от 12.11.2003г. на Комисията за финансов надзор.

Комисията за финансов надзор и Заместник председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” упражняват контрол върху дейността на Централен Депозитар.

Оперативното управление се осъществява от петчленен съвет на директорите. Съветът на директорите избира един от членовете за изпълнителен директор, който ръководи ежедневно дейността и се отчита минимум веднъж на месец пред останалите членове на Съвета на директорите.

 
     
 
СЕТЪЛМЕНТ - ЦИКЪЛ
 
     
  По отношение на приключване на сделки между посредниците ЦД е възприел стандартите, препоръчани от G-30 и световната банка.  
     
 
СЪВМЕСТИМОСТ НА ЦДАД С ПРЕПОРЪКИТЕ НА G-30
 
     
 
Съпоставяне на търговията между директни участници Да
   
Съпоставяне на търговията между индиректни участници Не
   
Централен депозитар Да
   
Нетираща система Не
   
Уговорена доставка срещу плащане (DVP) Да
   
Разплащане в същия ден Не
   

Сетълмент-цикъл T+2

 Да
   
Заемане на ценни книжа Да
   
ISIN номериране Да
 
     
 

Изпълнението на нарежданията на прехвърлянията е с приоритет по отношение на борсовите пред извънборсовите сделки, както и сделките за клиентската сметка са с предимство пред сделките за собствеността за посредника сметка.

Сетълментът се извършва на брутна база както по отношение на доставката на книжата, така и по отношение на паричните разплащания. Това е продиктувано на първо място от наложения брутен стандарт в страната

Сетълмент - цикълът е идентичен както за борсовите, така и за извънборсовите сделки. При извънборсовите сделки е възможно при специално указание от страна на продавача да се извърши само доставка FOP (Free Of Payment), като това изрично се посочва в файла за комуникация с депозитара.

 
     
 
ТЪРГОВИЯ НА КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ
 
   
 

Съгласно Закона за сделките с компенсаторни инструменти и последните изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), компенсаторните инструменти (компенсаторни записи, жилищно компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове) се превърнаха от налични в безналични и относно воденето им в регистър (депозитар), начина на прехвърляне и търговия се прилагат разпоредбите на ЗППЦК относно публичното предлагане и търговията с безналични ценни книжа. Това означава, че компенсаторните инструменти вече се търгуват само на регулиран пазар на ценни книжа, какъвто е "БФБ-София" АД (борсата).
Компенсаторните инструменти се водят по регистър в Централния депозитар. Прехвърлянето на компенсаторни инструменти се извършва единствено чрез инвестиционен посредник (който може да бъде банка или небанкова финансова институция), член на Централния депозитар. Това означава, че ако лице желае да търгува компенсаторни инструменти или да осъществява други специални сделки с тях, то е длъжно да сключи договор с лицензиран инвестиционен посредник или банка, който е член на Централния депозитар и на "БФБ-София" АД". Същото важи и за настоящите притежатели на компенсаторни инструменти, които желаят да осъществяват сделки с тях. При сключване на договор с инвестиционен посредник, настоящият притежател на компенсаторни инструменти е длъжен да представи на посредника удостоверението за притежание на тези инструменти, с което разполага. Инвестиционният посредник ще открие подсметка за компенсаторни инструменти на свой клиент в Централния депозитар.

 
     
 
ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ
 
     
 

За голям брой институции е важна възможността за използване на попечителски банки, които доверително да съхраняват техните портфейли от акции. В настоящия момент, при липса на детайлен законов регламент за попечителската функция, ЦД осигурява възможност на чуждите банки, свои членове, да предлагат на своите клиенти този род услуги.

Характерното е, че цялата система на регистъра е организирана на ниво титулен акционер. Това се налага поради факта, че ЦД съвместява функциите на национален регистър и електронна сетълмент-система.Всеки един инвеститор трябва да знае, че ако използва банка-попечител, в депозитара банката ще има една глобална сметка и подсметки за портфейлите на своите клиенти.

 
     
  От 17.05.1999 г бе въведена нова технология за обработка на попечителски сделки. При тази схема на обработка се постигат следните преимущества.:  
   
 
  1. Контролът и отговорността върху целият процес на сделката има попечителя.

  2. Брокерът няма информация за кой клиент работи.

  3. Между брокера и попечителя се разменят единствено кода на клиента на попечителя и номера на сделките и трансфери.

  4. Движението на паричният поток става от и/или към паричната сметка посочена от попечителя без да има междинно преминаване през сметка на брокера.

  5. Движението на потока ценни книжа става от и/или към сметка на клиента посочена от попечителя без да има междинно преминаване през сметка на брокера.
 
   
 

Към настоящия момент законово не е уредена възможността за т.нар. номини-концепция като начин на организация на регистрите на банковите и депозитарните институции.

 
   
 
ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА
 
   
 

Централен Депозитар, в качеството си на регистър и трансферен агент, поддържа актуална база данни за акционерите на регистрираните дружества. При всички корпоративни действия (общи събрания на акционерите, раздаване на дивиденти, увеличаване и намаляване на капитала, вливания, сливания и т.н.) дружествата се обръщат към ЦД за получаване на необходимата информация за акционерния състав.

Най-често срещаните корпоративни действия у нас са общите събрания на акционерите, раздаването на дивиденти и увеличаване на капитала на дружествата. Специално по отношение на раздаването на дивиденти и увеличаване на капитала, ЦД е разработил технологична схема, при която дружествата, с помощта на клоновата мрежа на големите банки, могат да раздават дивиденти и депозитарни разписки по максимално удобен за тях и акционерите им начин. Съгласно тази технология ЦД на основа решението на ОС на дружеството съставя списък на акционерите с изчислен дивидент, дължимия авансов ДОД и нетна сума за получаване. ЦД предава данните по предварително зададен формат на избраната от дружеството банка и акционерите могат да получат полагащият им се дивидент или акции в най-близкия до тях банков клон.

 
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso