24 Април 2014            
  БГ
 
   

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Съгласно чл. 6 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме, че на 17 февруари 2014 г. в ACPR е получена нотификация относно открита процедура по ликвидация за GEOMARKET (с предишно наименование DUBUS SA), лицензирано като инвестиционно дружество (CIB 14820).

      За допълнителна информация, лица за контакт: David Revelin, Vincent Jamet and Beatrice Passera, Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution (ACPR).

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

      Относно: Калкулация на вноските към Фонд за гарантиране на сетълмента (Фонда)

      Уважаеми Дами/Господа,

      Във връзка с влизането в сила на новият Правилник на ЦД, Ви уведомяваме, че от януари 2014 г. калкулацията на вноските във Фонда ще се изчислява от сбора на сделките на регулиран пазар с включени кросови и облигационни сделки умножен с 0.005%.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор


СЪОБЩЕНИЕ

 

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       Считано от 01.01.2014г. регистрацията на финансови обезпечения (ФО), с предмет безналични финансови инструменти, в системата на „Централен депозитар” АД (ЦД) се извършва по реда на глава двадесета от новия Правилник за дейността на ЦД (одобрен с решение № 537-ЦД от 10.07.2013г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”).

       Съгласно чл. 205, ал. 3 от Правилника на ЦД предоставянето на ФО се регистрира чрез подаване на съобщения до системата на ЦД от страните по договора за финансово обезпечение чрез членовете на ЦД. Съобщенията съдържат реквизитите по чл. 205, ал. 3, т. 1-7 от Правилника на ЦД и се подават от членовете на ЦД въз основа на постъпилата при тях информация за сключен договор за финансово обезпечение.

       Съгласно решение на Съвета на директорите на ЦД (протокол № 13 от 07.11.2013 г.), новата информационната система (ИС) на ЦД e въведена в експлоатация, което осигурява възможност за регистрация на ФО по електронен път.  Всеки от членовете на ЦД може да се включи в новата ИС след надлежно преминаване на изискуемите предварителни тестове. С цел предоставяне на възможност на членовете на ЦД за включване в новата ИС, в зависимост от тяхната готовност и ресурсна обезпеченост, е предвиден паралелен работен режим на досега действащата ИС до 30.06.2014г.

       В тази връзка, моля да имате предвид, че при липса на техническа възможност за членовете на ЦД за подаване на съобщения за регистрация на ФО чрез новата информационна система, ЦД предоставя възможност в срок до 30.06.2014г. регистрация на ФО да се извършва и въз основа на подписано от страните по договора за ФО заявление, което съдържа реквизитите по чл. 205, ал.3, т.1-7 от Правилника на ЦД.  ЦД отразява вписването при съответно приложение на разпоредбите на глава двадесета от Правилника на ЦД след заплащане на дължимата такса.

 

СЪОБЩЕНИЕ


ДО:  ДРУЖЕСТВАТА С РЕГИСТРИРАНИ ЕМИСИИ БЕЗНАЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с новият Правилник за дейността на Централен депозитар АД, в сила от 01.01.2014 год., моля да имате предвид промените свързани с начина на плащане на лихва и/или главница по облигационни емисии.
1. Съгласно чл.97, т.2 от Правилника на ЦД АД, за всяко плащане на лихва или главница се подава отделно заявление за извършване на плащане чрез системата на ЦД АД, независимо, че плащането е на една и съща дата. Всяко плащане се извършва от ЦД АД, отделно едно от друго и дружеството заплаща такса за всяко плащане,  посочена в т.22.2 от Тарифата за цените на услугите на ЦД АД.
2. В заявлението за плащането, дружеството трябва да предостави информация за конкретното плащане на лихвата или главницата ( чл.97, т.1 от Правилника) и информация за следващото плащане - дата на плащането, вид на плащането и размер на лихвения процент (чл.97, т.3 от Правилника).
За допълнителна информация може да ползвате следните тел. на отдел „Регистри”: 02/939 19 71, 02/939 19 94.

 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че Вашите екземпляри на договорите за членство (подписани от наша страна) съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД, който е в сила от 01.01.2014, можете да получите от отдел „Деловодство” на ЦД.

Във връзка със заплащането на годишните такси, тези от Вас, които желаят за заплатят пълната годишна такса и да ползват отстъпката съгласно т. 2 от Раздел І на Тарифата на „Централен депозитар” следва да преведат съответната сума по сметката на депозитара и изрично да посочат в платежното нареждане ”Пълна годишна такса за членство за 2014г. с отстъпка”.
Членовете, които по техните сметки разполагат с налични средства достатъчни да покрият сумата по т. 2 от Раздел І на Тарифата, е необходимо да ни уведомят изрично, че желаят от тези средства да бъде удържана въпросната сума. Уведомленията-заявки можете да изпращате на e-mail: i.nikolov@csd-bg.bg

С пожелание за успешна 2014 г.,
„Централен депозитар” АД

 


HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION
COMPANIES COURT

Съдия David Richards
Петък, 3 януари 2014

Във връзка с HARTMANN CAPITAL LIMITED и
и във връзка с INVESTMENT BANK SPECIAL ADMISNISTARTION REGULATION 2011 (SI 2011 No 245) издава

Специална административна заповед за назначаване на синдици:
Andrew Andronikou и Peter Kubik от UHY Hacker Young, Quadrant House, 4 Thomas More Square, London, E1 W 1YW за HARTMANN CAPITAL LIMITED, считано от 17.35 ч на 3 януари 2014.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомява ме Ви, че окончателният вариант на Тарифата за цените на услугите на Централен депозитар АД, която ще влезе в сила от 1 януари 2014 г. е публикувана в раздел „Нов Правилник и ИС на ЦД”, рубрика „Тарифа за таксите, събирани от ЦД”.

 


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че на 21 декември 2013 г., графикът за обработка на данни от членовете на Централен депозитар АД, се променя както следва:

1. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 17.00 часа.

2. Последна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 17.05 часа.

Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:

Приемно време за представители на дружества – от 10.00 до 14.00 часа.

Приемно време за регистрация на Особени залози и Запорни съобщения – от 10.00 до 14.00 часа.

Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 17.00 часа.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

 


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в следствие на промяна на системният график в системите на RINGS, както и работата на оперативните структурни звена на БНБ на 30 декември 2013 г., се измества графика за обработка на данни от членовете на Централен депозитар АД, както следва:

1. Последна обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за 30.12.2013г – стартира в 11.00 часа.

2. Последна обработка за приключване на сделките с вальор 30 декември 2013г. – стартира в 12.15 часа.

3. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 14.00 часа.

4. Последна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 14.05 часа.

Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:

Приемно време за представители на дружества – от 10.00 до 13.00;

Приемно време за регистрация на Особени залози и Запорни съобщения – от 10.00 до 13.00.

Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 14.30 часа.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

 


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящето писмо, бих искал да Ви припомня, че от 01.01.2014 година влиза в сила новият Правилник на Централен депозитар АД и стартира новата система за Клиринг и сетълмент.

Новата СКС предвижда въвеждането на две системни обработки за сетълмент дневно.

Първата системна обработка за приключване на сделки стартира в 11.35 часа, а обработката за изготвянето на окончателните нетни позиции – в 10.35 часа. Паричните средства за сделките следва да са осигурени по сетълмент сметките и информацията за това да е постъпила в СКС най-късно до 10.30 часа.

Втората системна обработка започва в15.00. Изготвянето на окончателните нетни позиции за тази обработка ще се извършва с модула, който стартира в 14.00 часа. Информацията за разполагаемите суми по сетълмент сметките за пари следва да е постъпила най-късно до 13.55 часа.

С пожелания за весели Коледни и Новогодишни празници!

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че Декларацията за заявяване на предпочитания от Вас канал за връзка с ЦД АД, можете да изтеглите и попълните ТУК.

 


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с въвеждането на новата информационна система и новият Правилник, Централен депозитар, съвместно с БАЛИП и БАУД организира среща с цел разясняване  възникнали въпроси по отношение на новите договори за членство и споразуменията за участие в Системата за Клиринг и Сетълмент. Срещата ще се проведе на 11.12.2013г. от 15.00 часа, в сградата на ИП ”Карол” АД.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

 

СЪОБЩЕНИЕ

 ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА
АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с влизането в сила на новия Правилник на Централен депозитар АД и стартирането на новата система за Клиринг и сетълмент, както и с постигнатото принципно споразумение с Българска Народна Банка Ви уведомявам, че на 05.12.2013 г., ще бъдат проведени тестове за функционирането на връзката и възможността за осъществяването на два процеса за сетълмент дневно.
Тестовете ще бъдат проведени при следния сценарий:

1. В 11.00 часа Централен депозитар АД изпраща заявка за извършване на разплащания към RINGS. Заявката ще съдържа искане за дебитиране на сметките на следните банки:

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

БАНКА ДСК ЕАД

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

ИНВЕСТБАНК АД

ИНГ БАНК Н.В., КЛОН СОФИЯ КЧТ

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АССЕТ БАНК АД

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ

НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ, КЛОН СОФИЯ

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

и кредитиране на сметките на банките, както следва:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) АД

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД

СИБАНК АД

СИТИБАНК Н.А., КЛОН СОФИЯ

ТЕКСИМ БАНК АД

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

ТОКУДА БАНК АД

ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД

ЮНИОНБАНК ЕАД

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

2. Получаване на потвърждение от RINGS;

3.Изпращане на тестови съобщения до банките МТ 298 с информация за извършени тестови прехвърляния парични средства между сметките, в размер на 1.00 лв.

4. Повтаряне на операцията за втория процес за сетълмент от 15.00 часа, като ролите на банките от първия процес ще бъдат разменени.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

Изпълнителен директор
Васил Големански


СЪОБЩЕНИЕ

                   Уважаеми членове и клиенти на Централен депозитар АД, уведомяваме Ви за следното:

            С решение по протокол № 13 от 07.11.2013 г., Съветът на директорите на ЦД АД прие график за действие, относно влизане в сила на новия Правилник на ЦД и въвеждане в експлоатация на новата ИС на ЦД, както следва:

  1. Влизане в сила на новия Правилник за дейността на ЦД - от  01.01.2014 г.
  2. Тестова среда на новата ИС - от 15.11. 2013 г. до края на 2014г.
  3. Работен режим на досега действащата ИС на ЦД - до 30.06.2014г.

            Новата ИС ще бъде въведена в реална експлоатация  паралелно с влизането в сила на новия Правилник за дейността на ЦД от 01.01.2014 г.

            Обръщаме Ви внимание, че се създава отделна секция „Нов Правилник и ИС на ЦД АД”. В рубриките към нея ще бъдат публикувани своевременно всички свързани документи, както и актуална информация за предстоящи в тази връзка събития.
ЦД предоставя възможност за паралелно функциониране на старата и новата ИС-и за период от 6 месеца с цел минимизиране на риска при внедряване на новата ИС. Комуникацията между двете системи създава възможност за приключване на операции с участието на двама и повече членове, независимо от системата, чрез която са заявени.
Всеки член на ЦД може да се включи в новата система, в зависимост от неговата готовност и ресурсна обезпеченост, след като надлежно е преминал всички предварителни тестове.
До момента на включване към новата система, членовете на ЦД имат възможност за работа с досегашната комуникационна среда на ЦД, без да могат да използват функционалностите и услугите, предвиждани в новата ИС, като: регистрация на къси продажби и маржин покупки, централизиран пул и директно заемане на ФИ, управление на обезпечения, автоматично вписване на финансови обезпечения,  поддържане на повече от една сметка от емисия при член на ЦД, поддържане на събирателни и глобални сметки в СКС, функции на оператор по регистъра, клирингово членство и др. 

ДО: КЛИЕНТИТЕ
НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми колеги,

Във връзка с въвеждане на нов интернет портал за комуникация с Централен депозитар АД, Ви уведомяваме че:

  • чрез новия портал към регистъра на Централен депозитар АД, дружествата могат да подават уведомления за предстоящи корпоративни действия, заявления за регистрации на емисии безналични финансови инструменти, промени в капитала и други корпоративни действия, както и заявления за изготвяне на справки и удостоверения

 

  • попълването на данни за предстоящо корпоративно действие като предварително уведомяване, осигурява последваща регистрация на емисии безналични финансови инструменти и промени в капитала.
  • при ползването на електронния регистър дружествата трябва предварително да са заплатили таксите за поддържане и съхранения на емисията към текущия месец и таксата са съответната услуга.

 

  • адресът на интернет порталa е стартиран от страна на Централен Депозитар АД, -  http://enter.csd-bg.bg

 

Регистрираните  към настоящия момент електронни сертификати, в Приложение „Услуги за емитенти” на интернет страницата на Централен депозитар, ще могат да се ползват за достъп до новия портал  към регистъра на депозитара.

Регистрацията на електронните сертификати се извършва по досегашния ред, като:

На интернет страницата на Централен депозитар се избира ”Регистрация на сертификати”;

От менюто във формата за попълване  ”Заявление” се избира вида на приложението.
”Всички Услуги за Инвестиционните Посредници”
”Услуги за емитенти”
”Портал към регистъра” ;

Изборът на ”Всички Услуги за Инвестиционните Посредници”
дава възможност да се ползва настоящия достъп до системата на Централен депозитар за членовете и едновременно с това да се ползва новия портал към Регистъра.

Изборът на ”Услуги за емитенти” дава възможност да се ползва настоящия достъп до системата на Централен депозитар и едновременно с това да се ползва новия портал към Регистъра.

Изборът на ”Портал към регистъра” дава възможност да се ползва само новия портал към Регистъра.

Моля, при възникнал проблем свързан с тестването на системата своевременно да ни уведомите на посочени телефони и e-mail-ли за връзка.

За въпроси и консултации:
За въпроси свързани с информацията в електронните форми и съответните документи свързани с регистъра на ЦД АД: Латина Димитрова, тел. 4001231; e-mail:l.dimitrova@csd-bg.bg;
За въпроси свързани с техническото обслужване на портала: Виктор Станев, тел.: 4001448, e-mail: v.stanev@csd-bg.bg.

 

                                                                          С уважение: …………………………..
                                                                           Васил Големански,
                                                                                       Изпълнителен Директор

 

 

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ДРУЖЕСТВАТА РЕГИСТРИРАЛИ
ЕМИСИИ БЕЗНАЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с въвеждането на нова система за получаване на книги на притежателите на финансови инструменти /книга на акционерите/облигационерите и притежателите на дялове/ и справки от регистъра на хартиен носител, Ви уведомяваме, че от 01.09.2012 год., дружествата трябва да представят следните документи:

1. Заявление за изготвяне на книга на притежателите на финансови инструменти, което  да съдържа минимум следната информация:
- наименование на дружеството, ISIN, ЕИК, седалище и адрес на управление, тел. и e-mail и служител за връзка.
- дата, към която да се издаде книгата.

 2. Пълномощно, в случай че книгата се  получава от упълномощено лице. Данните на упълномощеното лице /ЕГН и три имена/ могат да бъдат посочени в заявлението за изготвяне на книгата. Дружеството може да изготви и безсрочно пълномощно, което да бъде изрично посочено.  

3. Към заявлението се прилага документ за платена такса за книга на притежателите на финансови инструменти и  документ за платена такса за поддържане и съхранение на финансовите инструменти към текущия месец.

4. Заявлението и пълномощното се подписват и заверяват от представляващия/те дружеството или от изрично упълномощено лице.

5. Заявленията за изготвяне на справки от регистъра /официално удостоверение за структурата на капитала, справка за портфейл на дружество и др./ трябва да съдържат информацията по т.1 и т.4. Към заявленията трябва да бъде приложен документ за платена такса за справката, съгласно Тарифата за цените на услугите на ЦД АД.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

 


 


 


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че всички дружества, регистрирали безналични финансови инструменти в Централен депозитар, имат възможност да проверяват размера на дължимите от тях такси за съхранение и поддържане на данни, както и размера на таксата за изготвяне на извлечения от книгите на акционерите/облигационерите, притежателите на дялове от договорни фондове, притежателите на варанти, на сайта на Централен депозитар АД, в менюто Справка за такси
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ОТ ДРУЖЕСТВА, РЕГИСТРИРАЛИ БЕЗНАЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”.

 


ДО КЛИЕНТИТЕ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

Уважаеми колеги,

Обръщаме внимание на дружествата, регистрирали емисия безналични ценни книжа в Централен депозитар, че сумите за поддържане на регистър сметки следва да се заплащат до 5-то число от всеки месец.

Благодарим на всички клиенти, които редовно заплащат дължимите суми по договорите за поддържане на регистър ценни книжа! 

 
     
     
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
 
Бюлетин No 694
 
 
от 14-04-2014 до 20-04-2014
 
     
   Общ брой сделки - 2679 бр.  
     
   Общ брой Ценни Книжа - 2101821715 бр.  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Справка за сделките сключени на пода на БФБ-София  
   
   Брои сключени сделки с Ценни Книжа - 1266 бр.  
   
   Брои изтъргувани Ценни Книжа - 4207703 бр.  
   
   Брои сключени сделки с акции - 1265 бр.  
   
   Брои изтъргувани акции - 4207003 бр.  
   
   Дружество с най-голям брои изтъргувани Ценни Книжа - АГРО ФИНАНС АДСИЦ 1461030 бр.  
   
   Дружество с най-голям брои сделки - "ПФК ЦСКА" АД 232 бр.  
   
   Брои сделки с облигации - 1 бр.  
   
   Брои изтъргувани облигации - 700 бр.  
   
   Trading volume of bonds - 700  
   
   Брои сключени сделки с Компенсаторни Инструменти - 90 бр.  
   
   Брои изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 234338 бр.  
   
   Брои сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брои изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Trading volume of shares on the privatisation segment - 0  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
    Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар  
   
   Брои приключени сделки - 1412 бр.  
   
   Брои изтъргувани акции и дялове - 14625584.7826 бр.  
   
   Дружество с най-голям брои изтъргувани акции/дялове - ДФ ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - 13489432 бр.  
   
   Дружество с най-голям брои приключили сделки - ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ 222 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
ОБЩИНА ДУПНИЦА
2014-04-16
BG2100003149
1750000
1000
EUR
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   

 

   
 
   
iso iso
 
iso iso