24 Януари 2018
  БГ
   
 

Архив съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

      Централен депозитар и Национална агенция за приходите пускат нова електронна услуга за гражданите oт днес, 10 януари 2018 г.

      Централен депозитар и Национална агенция за приходите (НАП) пускат обща електронна услуга за гражданите. От днес, 10 януари 2018 г., всеки ще може да направи подробна справка за собствеността си върху акции на интернет страницатa на Централен депозитар. Справката ще се извършва чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

      Справката съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции придобити в резултат на масовата приватизация.

Справката е достъпна на линк: https://ewallet.csd-bg.bg/

 

СЪОБЩЕНИЕ


    Уважаеми колеги,

    Централен депозитар се обръща към вас в качеството си на Националната номерираща агенция за присвояване на ISIN кодове. Уведомяваме ви, че всички издадени от Депозитаря ISIN кодове за финансови инструменти, се поддържат само в нашия регистър и Централен депозитар ги регистрира в Асоциацията на националните номериращи агенции (ANNA). За издадените от Централен депозитар и регистрирани в АNNA кодове, не се дължи таксa за поддръжка.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

       Относно: Годишни вноски за членство

      Уважаеми Дами / Господа,

      Съгласно Раздел I, т.2 от Тарифата за цените и услугите на Централен депозитар АД, годишните вноски за членство се заплащат, както следва:

  • тримесечно в размер 1/4 от годишната вноска, до 5-то число на първия месец от съответното тримесечие, или
  • пълната годишна такса с отстъпка до 15 януари, равна на 11 месечни вноски.

      Моля тези от Вас, които желаят да им бъде удържана пълната годишна такса с отстъпка за 2018г., да преведат нужните средства за захранване на сметките си към ЦД АД и да заявят таксуване на пълната годишна, за всеки един вид членство/такса до 15 януари 2018 г., чрез изпращане на имейл до посоченото лице за контакт.

Лице за контакт:
Юлиян Динков, тел. 02 939 1988
J.Dinkov@csd-bg.bg

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ –
ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД И УЧАСТНИЦИ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ

     Уважаеми колеги,

     Уведомяваме Ви, че в следствие на промяна на системният график в системите на RINGS, както и работата на оперативните структурни звена на БНБ на 29 декември 2017г., се измества графика за обработка на данни от членовете на Централен депозитар АД, както следва:

  1. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за първата за деня сетълмент сесия  – стартира в 10.00 часа.
  2. Първа Сетълмент сесия за деня – 10.30 часа.
  3. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за втората за деня сетълмент сесия  – стартира в 12.30 часа.
  4. Втора Сетълмент сесия за деня – 13.00 часа.
  5. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за третата за деня сетълмент сесия  – стартира в 14.00 часа.
  6. Трета Сетълмент сесия за деня – 14.30 часа.
  7. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 18.55 часа.
  8. Последна Системна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 19.00 часа.

     Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:
     Приемно време за представители на дружества – от 10.00 до 13.00 часа;
     Приемно време за регистрация на Особени залози и Запорни съобщения  – от 10.00 до 13.00 часа.
     Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 14.00 часа.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

     На вниманието на членовете и клиентите на „Централен депозитар“ АД

     Във връзка с влезлите в сила изменения и допълнения на ЗППЦК от м. август 2017 г. и въвеждането на задължение за емитентите на ценни книжа да разполагат с идентификационен код на правния субект /т.нар. LEI код - Legal Entity Identifier/, „Централен депозитар“ АД сключи договор за агентство с KDD Central Securities Clearing Corporation /KDD-LEI/, Словения, акредитирано звено за присвояване на LEI кодове от GLEIF.

     Приемането на заявки за издаване на LEI кодове за всички заинтересовани юридически лица започна от 6 ноември 2017 г.

     Заявленията за издаване на LEI кодове се подават чрез:

- попълване на съответната форма от сайта на „Централен депозитар“ АД: https://lei.csd-bg.bg/ и изпращане на сканирано копие на попълнено и подписано заявление на електронната поща: lei@csd-bg.bg , или

- внасяне на попълнено и подписано заявление на хартиен носител в офиса на „Централен депозитар“ АД или по пощата на адрес: гр. София, П.К. 1000, ул. „Три уши“ № 6.

     Допълнителна информация за попълване и изпращане на заявленията можете да намерите на: https://lei.csd-bg.bg/resources/dfiles/assignmentoflei.pdf.

     Таксите за издаване на LEI код са:

1. за заявление,  подадено по електронната поща – 186.00 лв. с вкл. ДДС;

2. за заявление, подадено на хартиен носител по пощата или в офиса на „Централен депозитар“ АД – 204.00 лв. с вкл. ДДС.

     Обръщаме внимание, че LEI кодовете се издават от KDD-LEI, в съответствие с Общи условия /https://lei.csd-bg.bg/resources/dfiles/agreement.pdf/.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

     Уважаеми колеги,

     Напомняме Ви, че от 18.09.2017.г. (понеделник) „Централен депозитар“ въвежда още една сетълмент сесия и четири допълнителни регулярни сесии, с което графикът и схемата на работа на системата за клиринг и сетълмент се променят както следва:

ЧАС НА СТАРТИРАНЕ

ДИАПАЗОН

ВИД НА ОБРАБОТКАТА

08:00

08:00 ... 08:20

РЕГУЛЯРНА

09:00

09:00 ... 09:20

РЕГУЛЯРНА

10:00

10:00 ... 10:25

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

10:30

10:30 ... 11:00

СЕТЪЛМЕНТ

11:20

11:20 ... 11:40

РЕГУЛЯРНА

12:00

12:00 ... 12:25

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

12:30

12:30 ... 13:00

СЕТЪЛМЕНТ

13:20

13:20 ... 13:40

РЕГУЛЯРНА

14:30

14:30 ... 14:55

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

15:10

15:10 ... 15:40

СЕТЪЛМЕНТ

16:00

16:00 ... 16:20

РЕГУЛЯРНА

17:00

17:00 ... 17:20

РЕГУЛЯРНА

17:50

17:50 ... 18:10

РЕГУЛЯРНА

19:00

19:00 ... 19:40

РЕГУЛЯРНА

 

 

 

 

 

 

   
     
     
     
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso